Close

Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy


Oś Priorytetowa 3. Edukacja

Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2018

Wartość projektu:  8 058 753,37 zł

Kwota dofinansowania:  6 849 940,36 zł

Nr wniosku o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0001/16


Projekt skierowany jest do 828 dzieci oraz 34 nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy.

Celem projektu jest poprawa upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kartuzy, szczególnie w jej wiejskiej części, poprzez utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego a także poprzez podniesienie jakości usług świadczonych w istniejących ośrodkach przedszkolnych.

W czterech placówkach utworzonych zostało 7 nowych oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat, co dało 99 nowych trwałych miejsc przedszkolnych. Oddziały te zostały zmodernizowane, w pełni wyposażone i dostosowane do wymogów budowlanych i sanitarno – higienicznych.  Przy SP Nr 2 w Kartuzach powstanie nowy plac zabaw, przy SP w Łapalicach istniejący plac zabaw zostanie zmodernizowany i przystosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, zaś plac zabaw przy ZS w Staniszewie doposażony zostanie w nowe urządzenia zabawowe.


W ramach projektu prowadzone będą
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: z języka angielskiego, zajęcia matematyczne – szachy, warsztaty z robotyki, zajęcia rozwijające umuzykalnienie – rytmika;
 • zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze: logopedyczne, terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna;
 • zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych: indywidualna rewalidacja i terapia pedagogiczna, indywidualne zajęcia logopedyczne;
 • dla nauczycieli: warsztaty z zakresu wykorzystania metod eksperymentu, warsztaty dotyczące metod prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym;
Dodatkowo

W każdym ośrodku wychowania przedszkolnego raz w miesiącu organizowane będą spektakle teatrzyków przyjezdnych. 

Doposażenie
 • projektory multimedialne – 38 szt., 
 • laptopy z oprogramowaniem – 40 szt., 
 • tablice interaktywne – 34 szt., 
 • ekrany projekcyjne na statywie – 6 szt., 
 • odtwarzacze CD – 9 szt., 
 • głośniki – 7 zest., 
 • ekrany sufitowe – 4 szt., 
 • 2 akordeony, 
 • zestawy szachów z zegarami, 
 • zestawy klocków do nauki programowania,
 •  specjalistyczny sprzęt Biofeedback do zajęć kompensacyjno-wyrównawczych.

Artykuły

                

Załączniki