Close

Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy

Oś Priorytetowa 3. Edukacja

Działanie 3.2. Edukacja ogólna

Poddziałanie: 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2018

Wartość projektu:  7 135 152, 75 zł

Kwota dofinansowania:  6 778 395,11 zł

Nr wniosku o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0009/15-00


Projekt skierowany jest do 2 530 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 247 nauczycieli szkół gminy Kartuzy.

Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę, a także trwała  poprawa jakości usług edukacyjnych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.W ramach projektu prowadzone będą:

– Zajęcia rozwijające i wyrównujące: z matematyki, j.angielskiego, j.niemieckiego, fizyki, biologii, informatyki, chemii, geografii, przyrody, zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia rozwijające z robotyki;

– Dodatkowe zajęcia: terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szachów, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego;

– Zajęcia wspierające uczniów niepełnosprawnych: indywidualna rewalidacja i terapia pedagogiczna, indywidualne zajęcia logopedyczne, indywidualne wsparcie psychologiczne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna;

– intensywne kursy: j.angielski i j.niemiecki uprawniające do uzyskania certyfikatu TELC oficjalnie uznawanego w Unii Europejskiej jako potwierdzenie znajomości języka obcego;

– dla nauczycieli: warsztaty z wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), warsztaty z zakresu technik rozwijania postaw kluczowych wśród uczniów, warsztaty z zakresu wykorzystywania metod eksperymentu oraz z zakresu prowadzenia procesu indywidualizacji nauczania.

Wykonane zostaną:

szybkie łącza internetowe, a także instalacje informatyczne i elektryczne umożliwiające zasięg sieci internetowej (WIFI) w szkołach. Dzięki budowie sieci światłowodowej gmina będzie miała możliwość zapewnienia szkołom nieograniczonego dostępu do szybkiego internetu.

Szkoły zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne:

– 345 laptopów,

– 23 tablice interaktywne,

– projektory multimedialne,

– ekrany projekcyjne,

– mikroskopy optyczne  i inne niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć.

Artykuły

                     

Załączniki