Close

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015 oraz 2016 i 2017, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zgodnie z kierunkiem interwencji 7.2. „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”, Cel 7. „Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa porządku publicznego” Strategii Sprawne Państwo 2020 (załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. (poz.136), Program stanowi skuteczne narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.


W roku 2018 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono kwotę w wysokości 6.000.000 zł, tj.:

a) Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł,

b) Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych – łączna kwota dofinansowania – 3.000.000 zł,

c) Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł,

d) Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania –1.000.000 zł.


Inne tematy priorytetowe:

1) „Bezpieczeństwo rowerzystów” łączna kwota dofinansowania 150.000 zł / maks. dofinansowanie dla 1 projektu 50.000 zł,

2) „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”, łączna kwota dofinansowania 350.000 zł / maks. dofinansowanie dla 1 projektu 50.000 zł,

3) „Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, narodowość)”, łączna kwota dofinansowania 200.000 zł / maks. dofinansowanie dla 1 projektu 50.000 zł,

Projekty na cel dodatkowy:

1) realizacja programu „Przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym”, łączna kwota dofinansowania 150.000 zł / max. dofinansowanie dla 1 projektu 50.000 zł,

Artykuły