Close

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.


Dnia 19.07.2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Możliwe było zakupienie pomocy dydaktycznych takich jak: tablice interaktywne, projektory ultrakrótkoogniskowe, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Do Programu w 2017 roku przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym i wszystkie otrzymały dotację w wysokości 14.000,00 zł – łącznie 168.000,00 zł.  Gmina Kartuzy zapewniła wkład własny w postaci zakupu w 2017 roku sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK w zakresie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”.

W ramach realizacji postanowień wynikających z zawartej umowy, szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe są zobowiązane do m.in.:

 1.  udziału co najmniej jednego nauczyciela w szkoleniu lub konferencji z zakresu stosowania TIK w edukacji, 
 2. uczestnictwa co najmniej 1 nauczyciela ze szkoły w międzyszkolnej sieci współpracy i zorganizowania w jej ramach co najmniej: 
  • 3 spotkań,
  •  2 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczani
  • dzielenia się scenariuszami zajęć edukacyjnych
    z wykorzystaniem TIK. 
 3. zakupiony sprzęt ma być użytkowany i wykorzystywany w trakcie zajęć edukacyjnych w każdym oddziale szkoły przez co najmniej 5 godzin zajęć średnio w każdym tygodniu nauki.

Artykuły