Close

Stypendia Burmistrza Kartuz

KOMUNIKAT

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 informujemy o możliwości składania wniosków o Stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów, w terminie 01.07-31.07.2020 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określono w Uchwale Nr XL/448/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kartuzy.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na które przyznawane jest stypendium, spełnił co najmniej jeden z niżej wymienionych kryteriów:

  1. zdobył tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady i turnieju, organizowanego na podstawie aktu wykonawczego, wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.)
  2. w wyniku klasyfikacji końcoworocznej lub końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej:
    1. 5,50 – w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej lub ucznia klasy gimnazjalnej,
    1. 5,40 – w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się następujące dokumenty:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię zaświadczeniastwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty konkursu, olimpiady i turnieju,

2) zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanej średniej ocen, wydane przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (58) 694-51-75Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Kartuzach pok. 115.