Close

Informacja Burmistrza Kartuz z dnia 22 maja 2020 r.

Kartuzy, dnia 22 maja 2020 r.

Informacja Burmistrza Kartuz

dotycząca wznowienia funkcjonowania
 przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych
oraz edukacji wczesnoszkolnej w placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy

W porozumieniu z Dyrektorami placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy, zawiadamiam że z dniem 25 maja br. część placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy podjęła decyzję o wznowieniu funkcjonowania, natomiast w pozostałych placówkach nadal będą trwały prace przygotowawcze, w związku ze wznowieniem ich funkcjonowania od dnia 1 czerwca br.
W tym czasie szkoły zostają otwarte na potrzeby rodziców i oczekują na informacje dotyczące konieczności zapewnienia opieki swoim uczniom.

Od 1 czerwca br. we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla klas I-III. W zależności od ilości dzieci, które będą w tych zajęciach uczestniczyć, Dyrektor placówki ustali liczbę godzin zajęć stacjonarnych. Podejmie także decyzję w sprawie podziału uczniów na grupy i przydzielenia do nich poszczególnych nauczycieli. Pomino zapewnienia przez Dyrektora placówki realizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej, nadal będzie zapewnione kształcenie na odległość dla uczniów, których rodzice nie zdecydowali się posyłać na zajęcia. Wprowadzona zostanie również możliwość skorzystania przez uczniów wszystkich klas z konsultacji na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów, a ich wymiar będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Wszystkie działania podejmowane w naszych placówkach będą oparte o obowiązujące wytyczne GIS, MZ oraz MEN.

Jednocześnie ponownie informuję, że na terenie Gminy Kartuzy funkcjonuje 20 niepublicznych placówek oświatowych. Decyzja o ich otwarciu zostaje podjęta przez ich organy założycielskie i jest niezależna od decyzji podjętej w zakresie funkcjonowania placówek podlegających Gminie Kartuzy.

Bezpieczeństwo dzieci i rodziców, a także pracowników jest w tej sytuacji sprawą priorytetową.

                                                                                              Burmistrz Kartuz   
                                                                                 Mieczysław Grzegorz Gołuński