Close

„Tajemnice leśnego zakątka” – nowy projekt unijny, wizualizacja przedszkola w Brodnicy !

W Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Tajemnice leśnego zakątka”. Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy.Program Operacyjny: RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 03. Edukacja
Działanie: 03.01 Edukacja przedszkolna
Nr Konkursu: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/18
Tytuł: „Tajemnice leśnego zakątka”. Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.
Wartość projektu: 3 008 778,79 zł
Dofinansowanie: 2 557 461,97 zł
Ilość uczestników: 1060 osób – 925 dzieci, 35 nauczycieli, 100 rodziców


Celem projektu jest poprawa stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kartuzy, w jej wiejskiej części. Projekt zakłada utworzenie tzw. leśnego przedszkola w Brodnicy Górnej poprzez wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczeń na cele edukacji przedszkolnej wraz z przystosowaniem terenu wokół budynku na cele „leśnej ścieżki edukacyjnej” i placu zabaw. Z przedszkola korzystać będzie łącznie 118 dzieci, w tym utworzonych zostanie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 


Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia rozwijające z języka angielskiego, zajęcia rozwijające umuzykalnienie/rytmikę, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – szachy, zajęcia z robotyki/programowania) a także zindywidualizowanych zajęć kompensacyjno-wyrównujących, w których uczestniczyć będą dzieci niepełnosprawne (zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej).


Przeprowadzone zostaną także warsztaty dla nauczycieli (warsztaty z metodyki eksperymentu, warsztaty z metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz warsztaty z metodyki pracy elementów leśnego przedszkola) oraz warsztaty dla rodziców, podczas których poruszane będą kwestie dotyczące wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz relacji rodzic-dziecko.


 Ponadto utworzona zostanie gminna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli, w ramach której przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli, mające na celu ukazanie możliwości połączenia filozofii „leśnej edukacji” z pedagogiką. Efektem odbytych warsztatów będzie stworzenie warunków do dalszego samodoskonalenia nauczycieli gminnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, połączone z możliwością odbywania wizyt studyjnych w nowo utworzonym Leśnym Przedszkolu w Brodnicy Górnej.