Close

Rekrutacja 2019/2020


Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które określone zostały w:

•  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.);

•  zarządzeniu Nr 8/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych;

•  uchwale nr XXXIII/373/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy;

• uchwale Nr XXXIII/372/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy.

Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola/punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w SP w Gminie Kartuzy lub chcą zmienić przedszkole.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki (w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego).

Postępowanie rekrutacyjne do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2013-2016 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego.

We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej placówki lub bezpośrednio w danej placówce.

 


KRYTERIA w postępowaniu rekrutacyjnym do PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w SP


 W pierwszej kolejności na wolne miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kartuzy.

1. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

•  wielodzietność rodziny kandydata,

•  niepełnosprawność kandydata,

•  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

•  niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,

•  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

•  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

•  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe ww.  mają jednakową wartość.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:


L.p. Kryterium Tak Nie
1. Kandydat w roku szkolnym 2018 / 2019 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Kandydat wcześniej nie korzystał z wychowania przedszkolnego (oświadczenie).
3. Oboje rodziców kandydata pracują lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy (oświadczenie).
4. Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza  3 km (oświadczenie).
5. Kandydat posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny (oświadczenie).
6. Rodzice kandydata są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Kartuzy (oświadczenie).    

3. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną liczbę punktów.

4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kartuzy mogą być przyjmowani do placówek wychowania przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń;

•  Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania                              administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

•  Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

•  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:          „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy

– określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2019 Burmistrza Kartuz

 z dnia 30 stycznia 2019 r.


 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki wychowania przedszkolnego,

  w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata       do danej placówki wychowania przedszkolnego,

  w terminie 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia                 komisji rekrutacyjnej,

  w terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie,

•  na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 


UWAGI KOŃCOWE


1. Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy złożyć w terminie do 22 lutego 2019 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub wnioski złożone po terminach rekrutacji wyznaczonych wyżej, nie będą rozpatrywane.

2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy placówka wychowania przedszkolnego, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Kartuzy można przyjąć do placówek wychowania przedszkolnego, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, placówki będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Kartuzy jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.

4. W terminie od 19 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnej placówki wychowania przedszkolnego.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do placówki wychowania przedszkolnego. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danej placówki w roku szkolnym 2019/2020. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.