Close

Nabór wniosków – DOBRY START 300+


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach informuje,

iż do 30 listopada 2018r. można składać wnioski

o świadczenie Dobry Start (300+),

zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30.05.2018r.

Dz.U. z 01.06.2018 poz. 1061


Wnioski można składać :

– papierowo w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej

– drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: tworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

– za pośrednictwem operatora pocztowego

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.