Close

Zakupiono nowy bus ze środków PFRON

 

Gmina Kartuzy dzięki programowi pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” otrzymała szansę na zakup busa do przewozu niepełnosprawnych w ramach obszaru D.Złożony w 2017 r. wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 75.000,00 zł

                                                                                                                                                                                                                             Strona główna PFRON


O PROGRAMIE                                                                                                                                                                               


Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Cele operacyjne Programu to:

●   zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów,  placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;

●   zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;

●   zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

●   zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;

●   zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;

●   zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obszary Programu realizowane w 2017 r.:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; dotyczy obiektów wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych; dofinansowaniu podlega część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach, na terenie których brak jest warsztatu terapii zajęciowej;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.