Close

Kolejna dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy, że Gmina Kartuzy otrzymała w 2018r. po raz kolejny dotację  celową od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.

Główne założenie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” to wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

W ubiegłym roku do udziału w NPRC zakwalifikowało się pięć szkół: ówczesny Zespół Szkół w Staniszewie oraz Zespół Szkół w Kiełpinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach, ówczesne Gimnazjum nr 1 w Kartuzach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach – łączna wartość otrzymanej w 2017 roku dotacji wyniosła 60.000,00 zł.

Wnioski o udział w tegorocznej edycji Programu złożyło 8 szkół, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym. Każdy z wniosków podlegał ocenie formalnej i merytorycznej przez zespół oceniający wnioski powołany przez Wojewodę. Przy ocenie uwzględniano m.in. aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych, zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym i bibliotekami publicznymi oraz zgodność planowanych przez szkoły działań z założeniami Programu. Ocena dokonywana była punktowo i odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół.

Warunkiem uzyskania środków finansowych było zapewnienie przez Gminę Kartuzy wkładu własnego, stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, odrębnie dla każdej ze szkół.

Dotacja w wysokości 36.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację Programu w placówkach:

Nazwa szkołyŁączna kwota dotacji + wkład własny Gminy
(20% realizacji zadania)
Zespół Kształcenia i Wychowania
w Dzierżążnie
12 000,00 zł + 3 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach12 000,00 zł + 3 000,00 zł
Szkoła Podstawowa
im. Leona Kąkola w Grzybnie
 4 000,00 zł + 1 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Koloni 4 000,00 zł + 1 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Mirachowie 4 000,00 zł + 1 000,00 zł
ŁĄCZNIE36 000,00 zł + 9 000,00 zł