Close

152 uczniów uzyskało certyfikaty TELC !

 

Dnia 21.02.2018 r. oraz 22.02.2018 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy, odbył się egzamin z języka angielskiego obejmujący wiedzę z zakresu początkujących poziomów biegłości językowej według Skali Rady Europy: A1 („Beginner”) i A2 („Pre-Intermediate”). Egzamin przeprowadzono w ramach projektu pn. „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Gminy Kartuzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1.

Osoby na poziomie biegłości A1 charakteryzuje przede wszystkim umiejętność budowania prostych wypowiedzi związanych z zaspokajaniem konkretnych potrzeb życia codziennego oraz umiejętność zrozumienia i stosowania wyuczonych, potocznych wyrażeń. Potrafią one przedstawić zarówno siebie jak i innych, a także zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania. Dodatkową umiejętnością jest możliwość prowadzenia prostych rozmów pod warunkiem, są rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.

Poziom A2 charakteryzuje się rozumieniem często używanych wyrażeń i wypowiedzi dotyczących najistotniejszych spraw (np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, pracy, otoczenia itp.). Dodatkowo osoba na poziomie wiedzy A2 posiada zdolność porozumiewania się w prostych, typowych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagałyby bezpośredniej wymiany zdań na znane i powtarzające się tematy.

We wspomnianym wydarzeniu wzięło udział łącznie 152 uczniów z 10 szkół:

 • SP Nr 1 w Kartuzach – 23 uczniów (poziom A1),
 • SP Nr 2 w Kartuzach – 20 uczniów (poziom A1),
 • SP w Kiełpinie – 23 uczniów (12 uczniów – poziom A1; 11 uczniów – poziom A2),
 • SP w Staniszewie – 24 uczniów (poziom A1),
 • Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach – 12 uczniów (poziom A2),
 • ZKiW w Brodnicy Górnej – 12 uczniów (poziom A1),
 • SP Nr 5 w Kartuzach – 9 uczniów (poziom A1),
 • ZKiW w Dzierżążnie – 12 uczniów (poziom A1,
 • SP w Grzybnie – 9 uczniów (poziom A1),
 • SP w Łapalicach – 8 uczniów (poziom A1).

Analiza uzyskanych wyników w poszczególnych placówkach

Spośród wszystkich uczniów najlepszy wynik uzyskała uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach – Andryskowska Anna, która na 150 możliwych punktów otrzymała 149.
W pozostałych placówkach najlepsze wyniki ukształtowały się następująco:

 • SP Nr 2 w Kartuzach – Bigus Agata – 147 punktów,
 • SP w Kiełpinie – Sikora Amelia – 144 punktów,
 • SP w Staniszewie – Holk-Łebińska Wiktoria – 144 punktów,
 • Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach – Radomski Dawid – 143 punktów,
 • ZKiW w Brodnicy Górnej – Korczyńska Weronika – 142 punktów,
 • SP Nr 5 w Kartuzach – Brylowski Wiktor – 140 punktów,
 • ZKiW w Dzierżążnie – Wolff Victoria – 136 punktów,
 • SP w Grzybnie – Kaszuba Piotr – 128 punktów,
 • SP w Łapalicach – Kotłowska Agnieszka – 126 punktów.

Powyższe zestawienie przedstawiono na Wykresie nr 1.


Wykres nr 1. Zestawienie wyników uzyskanych przez najlepszego ucznia z danej szkoły

Uzyskane wyniki ze względu na kategorię wiekową (10-16 lat) ukształtowały się następująco:

Biorąc pod uwagę średnią liczbę punktów zdobytych przez uczniów z poszczególnych placówek, na pierwszym miejscu uplasowało się Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach, które uzyskało 132,17 punktów na 150 możliwych, co stanowi 88,11%. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kartuzach, która otrzymała średnio 131,44 punkty (87,63%),  natomiast trzecie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa w Kiełpinie uzyskując 118,13 punktów (78,75%).Jak wynika z powyższej tabelki, spośród uczniów dziesięcioletnich i jedenastoletnich najlepiej wypadli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach. Szkoła Podstawowa w Kiełpinie zajęła natomiast pierwsze miejsce w kategorii 12 i 16 lat, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach w kategorii wiekowej 13 i 14 lat, natomiast Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach – w kategorii 15 lat.

Zestawienie średniej wartości punktów uzyskanych przez poszczególne placówki przedstawiono na Wykresie nr 2 (procentowo) i Wykresie nr 3 (ogólnie).


Wykres nr 2. Średnia procentowa wartości punktów uzyskanych przesz poszczególne placówki.

 

Wykres nr 3. Średnia wartość punktów uzyskanych przez poszczególne placówki

 


Wykres nr 4. Kształtowanie się punktacji w poszczególnych placówkach w stosunku do maksymalnej liczby punktów, jakie można było uzyskać na egzaminie z j. angielskiego

W celu dokładniejszego przedstawienia, w jaki sposób kształtowała się liczba punktów uzyskanych przez każdego uczestnika z poszczególnych szkół w stosunku do maksymalnej liczby punktów, jaką było można otrzymać na egzaminie, sporządzono wykres nr 4.