Close

Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


W ramach programu szkoły  miały za zadanie:

– nawiązać współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą planowanie zakupów książek, a także wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo,

-zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,

-zorganizować co najmniej jedno, w czasie roku szkolnego, wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów,

-uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,

-zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

-dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich,

-uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.


Liczba zakupionych książek do bibliotek szkolnych w ramach Programu

Odsetek lektur szkolnych zakupionych w ramach Programu