Close

Dotacja dla bibliotek – rozwój czytelnictwa

Informujemy, że Gmina Kartuzy otrzymała w 2017 r. dotację  celową od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.


Główne założenie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” to wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.  W tym celu podzielono Program na trzy Priorytety:

Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Spośród 13 placówek szkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kartuzy, wnioski o udział
w Programie złożyło 11 szkół. Dotacja w wysokości 60.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację Programu w niżej wymienionych placówkach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach w wysokości: 12.000,00 zł,
  2. Zespół Szkół w Staniszewie w wysokości: 12.000,00 zł,
  3. Zespół Szkół w Kiełpinie w wysokości: 12.000,00 zł,
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach w wysokości: 12.000,00 zł,
  5. Gimnazjum nr 1 w Kartuzach w wysokości: 12.000,00 zł.

Warunkiem uzyskania środków finansowych było zapewnienie przez Gminę Kartuzy wkładu własnego, stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, odrębnie dla każdej ze szkół.

Otrzymane fundusze pozwolą m.in. na zaplanowanie i realizację zakupów książek, organizację warsztatów literackich, spotkań z autorami, konkursów czytelniczych, a także wycieczek w ramach współpracy  z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach oraz Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.