Close

Wyprawka Szkolna

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 kontynuowany będzie rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Jest to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

Program ten  obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III, VI szkoły podstawowej oraz w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli kwota 539 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto pomocą objęte będą  również dzieci słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach I otrzymają  bezpłatne książki i pomoce edukacyjne. O szczegółach realizacji i terminach programów pomocowych dla ww. uczniów informacji na bieżąco będą udzielać dyrektorzy szkół.